Contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Exemplar nr. ___ Nesecret           Ieșire Nr. __________ / _________________

  1. PĂRȚILE CONTRACTULUI
  1. Părțile contractului

Între:

___________________________________, înregistrată la ___________________________ în __________ sub nr. ____ / __.__._____ și având CIF ______, NRC ____ / _____ / ___ cu sediul în Str. ______________________ nr. ___, bl. ______, sc. ___, et. ___, ap.____, _________, localitatea _____________________, județ/sector _____________, IBAN: ____________________________, deschis la Banca ________________________, Tel. +__ ____ ______________ E-mail: __________@__________._____, reprezentată de _________________________, în calitate de ___________________, numită în continuare SPONSOR

și:

Asociația URBAN SEARCH AND RESCUE SERVICE ROMÂNIA, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București în registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 51 din 19.09.2019 și având: CIF 41888445, sediul în Str. Pecineaga nr. 97, bl. 47A, sc. 2, et. 2, ap.30, camera nr.1, sector 5,București, Tel. +40723025498, E-mail: dr.bercar@gmail.com,

IBAN Lei:      RO40BTRLRONCRT0466841701,

IBAN Euro:   RO87BTRLEURCRT0466841701,

Revolut:         GB04REVO00997026166724,     SWIFT/BIC: REVOGB21,

Paypal:           paypal.me/usarsromania

reprezentată de Berca Ștefan Radu în calitate de Ofițer coordonator/Președinte, numit in continuare BENEFICIAR

se încheie prezentul contract în temeiul Legii nr.95/2006

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2: Obiectul contractului il constituie acordarea de sumei de __________ în valuta ______ /bunuri descrise în anexa (Proces verbal de predare – primire), cu titlul de sponsorizare în scopul _____________________, organizate de beneficiar.

  1. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 3 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a imaginii sponsorului.

Art. 4 Sponsorul se obligă să achite suma acordată cu titlul de sponsorizare/să livreze obiectele menționate în anexă/anexe.

  1.   DURATA CONTRACTULUI

Art. 5 Prezentul contract este valabil de la data semnării lui pe o perioadă de un an.

  •  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6 Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecatorești, în cazul în care una dintre părti nu iși execută una din obligațiile esențiale;

  •  FORTA MAJORA

Art. 7 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau executarea in mod necorespunzator -total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 8 Orice alte prevederi ulterioare/modificari cu care părțile sunt de acord vor fi consemnate prin acte adiționale la prezentul acord.

Art. 9 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlatură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 10 Anexele prezentului contract fac parte integrantă din contract.

Art. 11 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul cu aceeași valoare juridică pentru fiecare parte, astazi ______________________.

Sponsor: _________________________________,Asociația URBAN SEARCH AND RESCUE SERVICE ROMÂNIA,
_________________
funcția
Ofițer coordonator/Președinte
_____________________Radu Berca
nume în clar 
  
  
____________________________ semnătură